Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – KIERUNEK O PROFILU PRAKTYCZNYM

(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)


Studiując kierunek BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  pozyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Oceny i organizacji stanowisk pracy w odniesieniu do wymagań przepisów BHP.
 • Przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego różnego rodzaju stanowisk pracy.
 • Badania wypadków przy pracy.
 • Doboru i wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej.
 • Prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem najnowszych technik komunikacji i prezentacji.

Ponadto uzyskasz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.
 • Pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.
 • Organizacji bezpiecznych warunków pracy na „zielonych” stanowiskach pracy.

UTH Rad. zapewni Ci:

 • Zdobycie kompetencji zawodowych podczas zajęć w laboratoriach badawczych. Dzięki odbyciu praktyk zawodowych w wiodących przedsiębiorstwach, zakładach przemysłowych i instytucjach zdobędziesz doświadczenie i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.
 • Szerokie możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+ na studia i praktyki zagraniczne do wielu uczelni z krajów tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Węgier, Włoch.
 • Studia w przyjaznej atmosferze, miejsce w domu studenckim, możliwość rozwoju Twoich zainteresowań i hobby, uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym Uczelni.

Jako absolwent będziesz dobrze przygotowana/przygotowany do podjęcia pracy w służbach BHP w przedsiębiorstwach i firmach, organach nadzoru nad warunkami pracy, przedsiębiorstwach świadczących usługi w zakresie BHP, jednostkach zajmujących się badaniami  naukowymi i pracami  rozwojowymi w zakresie ochrony pracy oraz do prowadzenia własnej działalność w zakresie BHP.


ZOSTAŃ SPECJALISTĄ GOTOWYM DO PRACY!