Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zarządzenie Nr 4/2020 Dziekana WICiT UTH w Radomiu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie: Sprawie zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Procedura Hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura przygotowania i wyboru tematów prac dyplomowych

Procedura antyplagiatowa

Procedura obrony pracy dyplomowej

System oceny efektów uczenia się

Procedura analizy realizacji celów programów kształcenia

Procedura badania jakości prac dyplomowych

Procedura analizy organizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego

Procedura analizy wyników nauczania_statystyka ocen

Procedura monitorowania i oceny warunków realizacji procesu kształcenia

Procedura obsady i organizacji zajęć dydaktycznych

Procedura weryfikacji i dokumentowania osiągnięć efektów uczenia się

Procedura oceny mobilności pracowników i studentów

Procedura określająca zakres i sposób upubliczniania wyników badań opinii studentów o jakości zajęć dydaktycznych

Procedura określająca zakres i procedury publikacji informacji dotyczących programów studiów i efektów uczenia się

Procedura analizy satysfakcji absolwentów studiów

Regulamin pracy Rady Programowej

Regulamin pracy Kierunkowych Komisji ds. Efektów Uczenia się 

Regulamin pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia