Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Praktyki

ZASADY ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII CHEMICZNEJ I TOWAROZNAWSTWA

Studenckie praktyki zawodowe mają na celu:

 1. przygotowanie studentów poszczególnych kierunków studiów do praktycznego wykonywania zawodu;
 2.  kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach w praktyce;
 3. nabywanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania itp.;
 4.  pogłębianie wiedzy o poszczególnych branżach przemysłu chemicznego, nowych rozwiązaniach technologicznych i projektowych;
 5.  stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy;
 6. zapoznanie się z zasadami organizacji pracy i zarządzania kapitałem ludzkim;
 7.  poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw;
 8. kształtowanie wysokiej kultury osobistej oraz postaw etycznych w pracy zawodowej;
 9. pogłębienie przekonania o konieczności kształcenia się przez całe życie i samodoskonalenia w zakresie kompetencji społecznych i zawodowych;
 10. poznanie zasad postępowania w procesie rekrutacyjnym w danym zakładzie pracy;
 11. sprawdzenie własnych zawodowych zainteresowań.

MERYTORYCZNY NADZÓR I OPIEKĘ NAD ODBYWANIEM PRZEZ STUDENTÓW PRAKTYKI ZAWODOWEJ SPRAWUJĄ:

WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR PRAKTYK:

dr hab. inż. Paweł Religa, prof. UTH Rad.

OPIEKUNOWIE PRAKTYK:

dr inż. Krzysztof Golec DLA KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA

dr inż. Anna Małysa DLA DLA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO

dr inż. Jan Żarłok DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY