Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Okresowa ocena nauczycieli akademickich 

Ocenie podlegają – stosownie do obowiązków, oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej – wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Oceny nauczycieli akademickich dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek kierownika jednostki, w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki.

Ocena przeprowadzana jest na podstawie Arkuszy wyników pracy dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem szczegółowych parametrów oceny pracownika badawczo-dydaktycznego, badawczego i dydaktycznego.

 

Szczegółowe parametry oceny pracownika naukowo-dydaktycznego i dydaktycznego
na lata 2016-2019

I. Przy ocenie działalności naukowej pracownika badawczo-dydaktycznego i badawczego spełnione powinny być w okresie oceny kryteria obowiązujące w  danej podstawowej jednostce organizacyjnej. W przypadku Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa obowiązują kryteria ustalone Uchwałą Nr 14/2017/RW  z dnia 23 lutego 2017 roku Ray Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa.

TREŚĆ UCHWAŁY 

II. Przy ocenie działalności dydaktycznej pracownika badawczo-dydaktycznego oraz dydaktycznego spełnione powinny być następujące kryteria:

  1. Uwzględniana jest ocena studentów i doktorantów wyrażona w przeprowadzanych wśród nich ankiet, co najmniej raz w roku akademickim. Ocena ogólna studentów i doktorantów to średnia ze wszystkich cząstkowych ocen nauczyciela akademickiego w danym okresie. Średnia ustalana jest dla wszystkich nauczycieli akademickich wg skali ocen od 2,0 do 5,0. Dla uzyskania oceny pozytywnej średnia ocena musi być ≥ 3,0.
  2. Dla uzyskania oceny pozytywnej za działalność dydaktyczną, minimalna ilość punktów przyznana przez bezpośredniego przełożonego nie może być niższa niż 15.

III. . Przy ocenie ogólnej pracownika badawczo-dydaktycznego oraz dydaktycznego uwzględnia się działalności (naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną) stosownie do zakresu obowiązków nauczyciela akademickiego i danej grupy stanowisk,oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.

  1. Ustala się ocenę ogólną: pozytywną, warunkowo pozytywną, negatywną.
  2. W przypadku uzyskania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej(za działalność dydaktyczną), lub oceny negatywnej (za działalność naukową)ocena ogólna może być warunkowo pozytywna. Uzyskanie oceny warunkowo pozytywnej nakłada obowiązek dokonania dodatkowej oceny działalności ocenionej negatywnie, po upływie roku od ostatniej oceny.

ZARZĄDZENIE R-10/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu za lata 2016-2019  TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE R-57/2021 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie: uruchomienia okresowej oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu za lata 2016-2019 i 2020-2021 TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Arkusz nr 1 wypełniają pracownicy badawczo-dydaktyczni i pracowniczy badawczy  plik doc

Arkusz nr 2 wypełniają pracownicy dydaktyczni   plik doc

Okresowa ocena nauczycieli akademickich na rok 2020 i lata następne

Zarządzenie R-57/2021 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie: uruchomienia okresowej oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu za lata 2016-2019 i 2020-2021. TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE R-56/2021 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 września 2021 r. w sprawie: oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu za lata 2020-2021.  TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE R-24/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na rok 2020 i lata następne. TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Aneks Nr 1 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego na rok 2020 i lata następne. TREŚĆ ANEKSU
 
Arkusz nr 1 – wypełniają pracownicy badawczo-dydaktyczni i pracowniczy badawczy   plik doc
Arkusz nr 2 – wypełniają pracownicy dydaktyczni 
plik doc